مشخصات فایل: تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز

با ما همراه باشید با موضوع تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز
کلمات کلیدی:تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز,بررسی ژئوشیمیایی چاهها,مطالعه ژئوشیمیایی مخازن گاز,تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی,فسیر داده های بیو مارکر و ایزوتوپ مخازن,دانلود پایان نامه مهندسی نفت

دانلود پایان نامه مهندسی نفت

مقدمه:

در این پایان نامه مطالعه ژئوشیمیایی بر اساس داده های راک اول ،بیومارکرها و ایزوتوپ کربن وگوگرد می‌پردازیم.در این پایان نامه در ابتدا به تعبیر و تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی و چاهها پرداخته و سپس به تعبیر و تفسیر داده های بیو مارکر و ایزوتوپ مخازن می‌پردازیم و آنها را با هم تطابق می‌دهیم.

ئوشیمی اكتشاف یا به عبارت دیگر ژئوشیمی كانی جویی كاربرد عملی و تئوری اصول ژئوشیمیایی برای اكتشاف ذخایر معدنی و كانیهای مختلف اقتصادی میباشد. ژئوشیمی پی جویی، بصورت اندازه گیری منظم وسیستماتیك یك یا چند عنصر وخواص ژئوشیمیایی یك كانی كه بصورت طبیعی یافت می شود ،تعریف میشود. هدف اصلی این علم دست یافتن به كانسارهای فلزی وغیر فلزی جدید، پیدا كردن تجمع نفت و گاز و مخازن هیدروكربن و همچنین ادامه وگسترش منابع موجود توسط روشهای ژئوشیمیایی است. رسیدن به این هدف با بررسی ومطالعه ناهنجاری ها(آنومالی ها) یا تمركز های غیر عادی موضعی و ناحیه ای امكان پذیر است. روشهای مورد تحقیق شامل پی جوئی های ژئوشیمیایی ، زمین شناسی و نیز تفسیر ومحاسبات داده های بدست آمده است و روشهای مورد استفاده شامل اندازه گیری منظم و سیستماتیك تركیبات وعناصرمختلف كه به صورت نادر یافت می شوند میباشد.

ژئوشیمی اكتشافی مستلزم درك فرایندهای زمین شناسی كه در تشكیل یك كانسار اقتصادی دخالت مستقیم داشته اند، میباشد. در عمل ژئوشیمی به تنهایی نمی تواند بعنوان یك روش اكتشاف واحد بهكار گرفته شود و در مرحله ای،داده های زمین شناسی وژئوفیزیكی میبایست به این روش اضافه شوند.

ژئوشیمی اکتشافی نفت و گاز احتیاج به هماهنگی بین تکنیکهای علوم ژئوشیمی، زمین شناسی و ژئوفیزیک دارد. ژئوشیمی اکتشافی شامل خلاصه ای از تمام روشهای رایج معدن کاری که برای ژئوشیمی قابل استفاده می باشند است. این علم برای زمین شناسان اکتشاف یا ژئوفیزیکدانان برای بالا بردن و استفاده بهینه از تکنیکهای ژئوشیمی مورد استفاده می باشد. برای هر تکنولوژی جدید پیشرفته ای باید متدهای اکتشافی نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد. هر روش اکتشافی دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد. یکی از از مشکلات اساسی در امر اکتشاف بالا بودن هزینه های اکتشاف، تولید و بازاریابی آن است. نقش زمین شناس اکتشاف در این امر افزایش حفاری برای تولید با توجه به قوانین اقتصادی می باشد. محدودیت تکنیکهای ژئوشیمی اکتشافی می تواند به برنامه های اکتشافی کمک شایانی کند .

فهرست مطالب

تعبیر و تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی و چاهها

تعبیر و تفسیر داده های بیو مارکر و ایزوتوپ مخازن

مقدمه

تعبیر و تفسیر داده های راک اول

چاه امیرآباد

چاه خانگیران

سازند چمن بید

سازند کشف رود

تعبیر و تفسیر داده های راک اول مقاطع سطحی

مقطع بغبغو

مقطع خور

مقطع فریزی

سازند شمشک

سازند باش کلاته

مقطع خانه زو

سازند چمن بید

سازند شمشک

مقطع اردکآب قد

مقطع شورک

نتیجه گیری کلی آنالیز داده های راکاول

تعبیر و تفسیر داده های گاز کروماتو گرافی

مقطع بغبغو سازند کشف رود(G)

مقطع خور سازند چمن بید(G)

مقطع اردک آبقد سازند چمن بید(ABG)

مقطع شورک سازند کشف رود(G)

مقطع بغبغو سازند کشف رود(G)

نتیجه گیری نهایی آنالیز داده های GC

تعبیر و تفسیر داده های بیومارکر مقاطع سطحی

سازند چمن بید

سازند کشف رود

نتیجه گیری نهایی آنالیز بیومارکرهای مقاطع سطحی

تعبیر وتفسیر داده های بیو مارکری

و ایزوتوپی میعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوریجه

تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء

نسبت C/C استیران در مقابل نسبت Pr/Ph

تعیین محدوده سنی سنگ منشاء

نسبت C/C استیران

ایزوتوپ كربن

تشخیص لیتولوژی سنگ منشاء

نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph

اندیس نورهوپان

نسبت C/C تری سیكلیك ترپان

در مقابل نسبت C/C تری سیكلیك ترپان

نسبتهای Cتترا سیكلیك ترپان

ایزوتوپ كربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان

مقایسه نسبتهای بیوماركری

نتیجه گیری لیتولوژی سنگ منشاء

تشیخص بلوغ سنگ منشاء

نمودار CTet/CTri در مقابل CTri/CHopane

نمودار نسبت CDiaHopan/CHopane

نمودار نسبت Pr/nC به Ph/nC مخازن

نتیجه گیری بلوغ سنگ منشاء

داده های ایزوتوپی كربن دو مخزن مورد مطالعه

تشخیص سنگ منشاء های مخازن مزدوران و شوریجه

تشخیص منشاء تولید سولفید هیدروژن در مخازن گازی كپه داغ

بررسی تركیب شیمیایی مخازن

فشار و دمای مخازن

پتروگرافی سازندهای مخزنی منطقه كپه داغ

بررسی آلكانهای نرمال و بیوماركری و آب سازند مخازن

فراوانی آلكانهای نرمال مخازن

بیوماركر آدامانتان

مطالعه تركیبات هیدروكربوری گوگرد دار در مخازن

مطالعه آب سازندی مخازن

بررسی بلوغ میعانات گازی مخازن

مقایسه تركیبات گازی مخازن با هیدروكربورهای سنگ منشاء

ایزوتوپ كربن و گوگرد آلی مخازن

نتیجه گیری كلی در مورد منشاء سولفید هیدروژن

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس:امنیت منطقه خلیج فارس,بحرانهای درونی کشورهای خلیج فارس,آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس,نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس,بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس,دانلود مقالات رشته علوم سیاسی

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسون ترجمه پارسائیان با موضوع گزارش کردن اثرهای ناشی از تغییر قیمت:دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسون ترجمه پارسائیان با موضوع گزارش کردن اثرهای ناشی از تغییر قیمت,ماهیت تغییر قیمتها,تغییرات قیمت,تغییرات سطح عمومی قیمت ها,انواع شاخص قیمت ,قدرت خرید,تغییر قیمتهای خاص ,تغییر قیمتهای نسبی ,

بررسی دیدگاه اسلام در مورد تغذیه:تغذیه از دیدگاه اسلام,آداب تغذیه از دیدگاه اسلام,اصول تغذیه سالم از دیدگاه اسلام,نگاهی به غذا و تغذیه از منظر اسلامی,بررسی دیدگاه اسلام در مورد تغذیه,دانلود پایان نامه معارف اسلامی,دانلود پایان نامه رشته معارف اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری به برند:مبانی نظری وفاداری به برند,دانلود مبانی نظری وفاداری به برند,پیشینه تحقیق وفاداری به برند,ادبیات نظری وفاداری به برند,فصل دوم پایان نامه وفاداری به برند,مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری به برند,ادبیات و مبانی نظری وفاداری به برند

تعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی:تدوین برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی,افزایش فروش در شرکتها,تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش,افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,تعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی

پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور:بازار کار ایران,اشتغال و بیکاری در ایران,مشکلات ساختاری اشتغال کشور,دانلود پایان نامه اشتغال,مشکلات ساختاری اشتغال کشور,دانلود پایان نامه مشکلات اشتغال,دانلود پایان نامه مشکلات ساختاری اشتغال,دانلود پایان نامه مدیریت

پروپوزال جایگاه مصلحت در حقوق كیفری:تقسیم بندی انواع مصلحت,جایگاه مصلحت در حقوق كیفری,ضوابط و ویژگی های مصلحت,پروپوزال جایگاه مصلحت در حقوق كیفری,پروپوزال مصلحت در حقوق كیفری,پروپوزال مصلحت در حقوق جزا

بررسی و شناخت کامل استان یزد:همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,دانلود بررسی و شناخت کامل استان یزد,فرهنگ مردم استان یزد,جغرافیای استان یزد,آثار تاریخی استان یزد,صنایع دستی استان یزد

بررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن:تولید ماکارونی,کیفیت طبخ ماکارونی,تکنولوژی تولید ماکارونی,فرآیندهای تولید ماکارونی,خصوصیات فیزیکی ماکارونی ,خصوصیات شیمیایی ماکارونی ,دانلود پایان نامه ماکارونی,دانلود پایان نامه تولید ماکارونی

بحرانها و چالشهای دولت پس از روی کار آمدن آموزگار:بحرانهای پیش روی دولت آموزگار,چالشهای پیش روی دولت آموزگار,دابیر و برنامه های دولت آموزگار,مسائل اجتماعی و سیاسی دولت آموزگار,پیامدهای رحلت مصطفی خمینی برای رژیم,حادثه سینما رکس آبادان